Sendraugių misija: tarp tradicijos ir ateities

2021-03-23

Share on Facebook0Share on Google+0
14706809_10154161306669302_7794829079641950303_o (1)

Jurgita Rakauskaitė, Vaidotas Vaičaitis

„Sendraugių misija Lietuvoje ir išeivijoje: tarp tradicijos ir ateities“

 

2021 m. kovo 20 d. įėjo į Ateitininkų istoriją kaip pirmasis nuotolinis ateitininkų sendraugių renginys, suvienijęs ateitininkus, gyvenančius Lietuvoje ir išeivijoje. Pasaulinės pandemijos akivaizdoje supratome kaip yra svarbu visiems būti kartu, todėl nenuostabu, kad į renginį užsiregistravo apie šimtą dalyvių, kurių beveik pusė sudarė išeivijoje gyvenantys ateitininkai iš JAV, Vokietijos, Liuksemburgo ir Norvegijos. Susitikimą organizavo Lietuvoje veikianti Ateitininkų Sendraugių Sąjungos valdyba, pakvietusi kartu prisidėti ir šiuo metu Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybą bei Šiaurės Amerikoje veikiančią ASS Centro valdybą.

“Jaučiamės kaip viena šeima“ – taip susitikimą pradėjo ASS pirmininkas Vaidotas Vaičaitis ir pasidalino, jog įkvėpimą suorganizuoti šį renginį paskatino dabartinis AF pirmininkas Vytis Turonis, viešai kviesdamas sendraugius permąstyti Sendraugių sąjungos viziją ir atnaujinti savo veiklą. Pradžioje buvo pristatyta renginio struktūra iš trijų dalių: pirma dalis „Kur mes esame“, kurioje Lietuvoje ir Šiaurės Amerikoje veikiančios ASS centro valdybos turėjo pristatyti savo tradicines iniciatyvas; antroji dalis – „Kokie mūsų tikslai ir uždaviniai“ su AF Tarybos pirmininko dr. Vyganto Malinausko įžvalgomis apie sendraugių misiją šiuolaikiniame pasaulyje ir trečioji dalis – diskusijos ir pasidalijimai.

Prieš prasidedant renginio oficialiai programai, susirinkusius dalyvius pirmiausia pasveikino ŠAAT pirmininkas Darius Polikaitis ir AF pirmininkas Vytis Turonis, pasidžiaugę šiuo renginiu ir palinkėję gerų diskusijų. Taigi, pirmąją dalį pradėjo ASS valdybos narė Dovilė Vervečkienė ir sendraugė  Elena Bučelytė iš Lietuvos, pristatydamos vasaros stovyklą „KompASaS“ ir (Ne)tradicinį savaitgalį, kuris vyksta rudenį arba pavasarį. Prelegentės paminėjo, jog abu šie renginiai nenutrūkstamai organizuojami jau devynerius metus iš eilės. Buvo akcentuojama, kad abi iniciatyvos yra reikalingos Lietuvos sendraugiams, kaip galimybė išgyventi ateitininkišką tapatybę ir puoselėti tarpusavio draugystę.

Toliau pirmąją dalį pratęsė Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos narė Daina Čyvienė, kuri pristatė sendraugių stovyklavimo tradiciją Dainavoje, paminėdama, kad laikui bėgant, stovyklautojai vaikai auga, tampa studentais, bei sendraugiais ir toliau perima stovyklų organizavimą. Ši tradicija jau tęsiasi daugiau nei 50 metų ir šiuo metu išsiplėtė į antrąją stovyklą, veikiančią daugiau nei 10 metų. Taip pat pažymėjo, kad jau beveik 20 metų, kaip Dainavos stovyklose dalyvauja ir savanoriauja ateitininkai iš Lietuvos. Antras Šiaurės Amerikos ateitininkų prelegentas buvo sendraugis Eligijus Sužiedelis, pristatęs stovyklavietę Kennebukporte (Maine), kuri lyginant su Dainava sutraukia šiek tiek mažiau dalyvių, tačiau savo tradicijas tęsia nenutrūkstamai jau 50 metų ir yra unikali savo programa, bei supančia aplinka. Vėliau sendraugis Vainis Aleksa supažindino su 2007 metais tuometinės Šiaurės Amerikos ASS valdybos parengta Sendraugių įžodžio pasiruošimo programa, kuri susideda iš dviejų dalių: sendraugių susirinkimo gairių ir programos (su klausimais ir literatūra) kandidatui. Šiaurės Amerikos Sendraugių sąjungos Centro valdybos pirmininkė Rasa Kasniūnienė gražiai užbaigė Šiaurės Amerikos sendraugių pristatymą.

Pristačius sendraugių veikas, sekė Ateitininkų federacijos pirmininko dr. Vyganto Malinausko pranešimas apie sendraugių veiklos viziją šiuolaikiniame pasaulyje. Pasak pranešėjo, sendraugių idealas aprašytas prof. S. Šalkauskio „Ateitininkų ideologijoje“. Susipratęs sendraugis ateitininkas gali būti suprantamas, kaip jaunimo ugdymo tikslas arba šio ugdymo vaisius. Prelegentas pastebėjo, jog remiantis Antanu Maceina, ateitininkai, aktyviai dalyvavę pasipriešinime carinei valdžiai, atgavus nepriklausomybę po I pasaulinio karo, buvo laikomi nugalėtojų organizacija. Tačiau mūsų filosofai nepagalvojo, kad pasiekus šią pergalę, mus ištiks moralinė/vertybinė krizė. Šių dienų ateitininkai susiduria su rimtu iššūkiu, kurio nebuvo Dovydaičio ir Šalkauskio ar Maceinos gyvenimo laikais ir kuris gali būti įvardijamas, kaip katalikų pasaulėžiūrinis susiskaldymas. Pasak prelegento, tik įveikę šį pasaulėžiūrinį katalikų susiskaldymą (bent jau lietuvių tarpe), galėtume tapti tuo, apie ką svajojo Šalkauskis: inteligentais katalikais, kurie visuomenėje imtųsi vadovaujamojo vaidmens, tampant intelektualiniu bei kultūriniu tinklu bei kūrybine terpe visuomenėje.

Išklausę pranešimo, sendraugiai buvo pakviesti susitikti pokalbių kambariuose aptarti tai, ką išgirdo pirmoje ir antroje dalyse bei pasidalinti dviem klausimais: 1) ko galime pasimokyti vieni iš kitų bei 2) kokia yra sendraugių misija šiandien. Visi buvome suskirstyti į 5-6 asmenų grupeles iš skirtingų vietovių, o vėliau vykę grupelių pristatymai parodė, jog tokių aktyvių diskusijų ateitininkų tarpe jau senai nebuvo buvę. Grupelėse buvo kalbama, kad sendraugiai neturi bijoti tiek viešai, tiek ir savo tarpe pasisakyti svarbiomis dabartinio viešojo gyvenimo temomis. Kita mintis, kuri nuskambėjo grupelėse buvo ta, kad sendraugių viena pagrindinių misijų yra liudyti Kristų savo šeimose, o tai galėtų būti pasiekta, jei į ateitininkišką savo vaikų ugdymą stovyklose labiau įsitrauktų jų tėvai. Dar viena svarbi mintis buvo apie tai, kad reikia kviesti prie sendraugių prisijungti naujus globėjus, kurie galėtų būti neseniai mokslus baigę studentai. Kitaip tariant, būtina stiprinti tarpusavio šeimiškumo principą. Minėtos diskusijos galbūt nesąmoningai atliepė popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą šiuos metus paskelbti Šeimos metais.

Lietuvos Ateitininkai sendraugiai dėkoja visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie šio renginio ir pažada, jog šios sendraugių tapatybės suvokimo paieškos bus tęsiamos ir artimiausiu metu.

 

ASS informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.