Kviečiame sendraugius aktyvesnei veiklai organizacijoje

2019-09-16

Share on Facebook0Share on Google+0

Mieli sendraugiai ir jų bičiuliai,

tikime, kad ateitininkai sendraugiai yra neatskiriama organizacijos dalis, siekianti svariai prisidėti prie ateitininkijos tikslų siekimo ir galinti būti įkvėpimu jaunesniems nariams. Kviečiame  ateitininkus sendraugius dar aktyviau veikti organizacijoje ir padėti ateitininkijai augti.

Ateitininkų sendraugių sąjungos valdyba siūlo konkrečių būdų, kaip sendraugiai galėtų aktyviau veikti organizacijoje. Kiekvieną ateitininką sendraugį, o ypač tuos, kas neturite organizacijoje ilgalaikių įsipareigojimų (nesate kuopų globėjai ar valdybų, komitetų nariai), kviečiame išsirinkti vieną ar kelias iš šių siūlomų veiklų ir tokiu būdu įsipareigoti reguliariam veikimui. Prie veiklų kviečiame jungtis ir sendraugių bičiulius bei kandidatus į sendraugius.

Siūlomos veiklos:

1. Padėti globoti moksleivių ir jaunųjų ateitininkų kuopas

Kviečiame sendraugius prisidėti prie moksleivių ir jaunučių ateitininkų ugdymo! Jei nesate kuopos globėjas, siūlome padėti globėjams globoti kuopas. Tai reiškia, susirasti vieną moksleivių ar jaunučių ateitininkų kuopą savo mieste ir įsipareigoti prisidėti globojant šią kuopą: bent kartą per mėnesį dalyvauti kuopos susitikimuose, padedant globėjui parengti kuopos susitikimą arba padėti jį pravesti, ar kitaip su globėju suderintu būdu prisidėti prie kuopos veiklos. Jei reikia, mielai Jums padėsime surasti kuopą.

2. Organizuoti reguliarias temines vakarienes studentams ateitininkams

Siūlome sendraugiams reguliariai, pvz. kartą per ketvirtį, pasikviesti vakarienei studentų ateitininkų. Vakarienės metu galima ne tik susipažinti  su studentais ir šeimyniškai pabendrauti, bet ir aptarti pasirinktą ateitininkų ideologijos ar pasaulėžiūros temą. Susitikimai gali vykti sendraugių namuose arba kavinėje, Vilniuje  ir Kaune, o gal ir kitame mieste. Vakarienėms organizuoti galėtų susiburti keli sendraugiai ir rengti vakarienes paeiliui (pvz. 3 sendraugiai + 7 studentai, 2 sendraugiai + 5 studentai ar pan.). ASS valdyba jums padės surasti studentų, kuriuos galėtumėte pasikviesti.

3. Lankyti vyresniuosius sendraugius

Kviečiame nepamiršti vyriausių mūsų organizacijos narių, palaikyti su jais ryšį, susidraugauti, padėti. Dalyvauti šioje iniciatyvoje reiškia įsipareigoti maždaug kartą per mėnesį aplankyti kurį nors iš vyresniųjų sendraugių, pabendrauti prie arbatos puodelio, o prireikus taip pat ir padėti buityje. Numatome iš dalyvaujančių šioje iniciatyvoje suburti grupeles po 2-3 žmones, kurie kartu lankytų vyresnius sendraugius. ASS valdyba pasiūlys, kuriuos žmones būtų galima aplankyti.

4. Susiburti į Gyvojo Rožinio grupę

Apkabinkime ateitininkiją Rožinio malda! Dalyvauti šioje iniciatyvoje reiškia įsipareigoti kasdien sukalbėti vieną Rožinio slėpinį nurodyta intencija. Melsimės ateitininkiškomis intencijomis! Šioje iniciatyvoje galite dalyvauti nepriklausomai nuo to, kuriame Lietuvos ar pasaulio krašte gyvenate, nes instrukcijas ir informaciją platinsime el. paštu. Mūsų Gyvojo Rožinio grupelę sutiko globoti ateitininkas kunigas Mindaugas Šlaustas.

5. Finansiškai remti Ateitininkų federacijos veiklą

Jei turite finansinių galimybių, kviečiame prisiimti įsipareigojimą finansiškai remti Ateitininkų federacijos (AF) veiklą, kas mėnesį į AF sąskaitą pervedant 15 eurų ar didesnę sumą. Ši parama būtų svarbi tuo, jog suteiktų galimybę skirti lėšų tiems AF veiklos ir sekretoriato poreikiams, kurių projektų lėšomis nėra galimybių apmokėti.

Kaip visa tai veiks? Išsirinkus veiklą ar kelias, kviečiame užsiregistruoti užpildant šią ANKETĄ . Veiklos koordinatorė su kiekvienu užsiregistravusiu susisieks asmeniškai, duos tolesnių patarimų ką ir kaip daryti, jei reikia, suburs grupeles ir pan.

Maloniai jūsų prašome užpildyti anketą net ir tuo atveju, kai atrodo, kad veiklai koordinavimas nėra būtinas (pvz., finansinė parama), nes mums svarbu žinoti, kiek žmonių atsiliepia į šį kvietimą.

Turite klausimų? Rašykite sendraugiai@ateitis.lt

 

Ateitininkų sendraugių sąjungos valdyba

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.