Kandidatai į AF pirmininkus | 2020 m. rinkimai

2020-05-22

Share on Facebook0Share on Google+0
AF rinkimai (7)

Džiugiai skelbiame žinią, kad turime du kandidatus į Ateitininkų federacijos pirmininkus. Kviečiame susipažinti su ateitininkais Vyčiu Turoniu ir Vygantu Malinausku bei jų mintimis apie ateitininkiją.


VYTIS TURONIs

Teisės mokslų doktorantas, studentas ateitininkas 

AF rinkimai (2)

Kodėl norite užimti šias pareigas?

Buvo malonu ir netikėta sužinoti, kad mano kandidatūra buvo pasiūlyta AF valdybos organizuotoje apklausoje. Šį apsisprendimą taip pat sutvirtino ir skirtingų kartų ateitininkų asmeniniai paraginimai. Todėl nusprendžiau atsiliepti į kvietimą ir tikiu, kad savo talentais galiu vaisingai patarnauti šiose pareigose.

Pasidalinkite, ką Jums reiškia kvietimas „Ateikite kurti“.

„Ateikite kurti“ yra kvietimas kiekvienam išskleisti savo talentus. Tai Šventosios Dvasios paraginimas gyventi Dievo vaikų vertą gyvenimą, kad turėtume gyvenimo apstybę ir mūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

Kuris ateitininkų principas Jums yra artimiausias? Kodėl?

Su visišku tikrumu turiu pasakyti, kad be katalikiškumo principo, visi kiti dalykai lengvai išsigimsta žmogaus širdyje. Kad būtume pajėgūs savyje darniai suderinti visus principus turime atsiverti supratimui, jog mums reikalinga antgamtinė malonė.

Kokią ateitininkijos viziją matote 4 metams?

Kai kalba pasisuka apie vizijas, manau, kad jų galima turėti labai daug, bet ne visos jos mums prakalba, ne visos jos priimtinos ir suprantamos. Iš to atpažįstame ar turime ką bendro. Todėl sieksiu įgyvendinti ne savo asmeninę viziją, bet viziją, kurią sukursime kartu. Svarbu, kad kiekvienas organizacijoje būtų išklausytas ir išgirstas. Noriu, kad po keturių metų, mūsų organizacijoje turėtume daugiau vienybės, kad būtume karšti (Apr 3,14-22). Taigi ši vizija yra apie mus. Ji – apie kiekvieną iš mūsų ir mūsų bendrą ateitį. Visgi jos mes negalime pasiekti savo jėgomis. Jokie vadybiniai ar technologiai sprendimai, jokie fondai to negali mums duoti. Tai yra Dovana iš aukštybių. Turime Jos melsti. Matau džiaugsmingus ir giedrus veidus žmonių, kurie šlovina Dievą. Pametę tarpusavio nesantaiką, barnius ir pavydą, bet kokią puikybę, kylančią iš nepilnavertiškumo, pažinę garbę, į kurią visi esame pašaukti, ir kilnumą tos misijos, kurioje kiekvienam žmogui yra skirta svarbi vieta po saule, nugalime pasaulio dvasią savo širdyje ir visi vienu balsu liudijame meilę, nugalėjusią blogį. Argi kas nors mažiau gali tilpti kvietime „visa atnaujinti Kristuje“? Linkiu, kad jeigu ne per keturis metus, tai bent kažkada ši vizija išsipildytų kiekvieno ateitininko gyvenime.
Todėl reikia dvasinę kovą kovojančios ateitininkijos. Turime atvirai žvelgti į pasaulį, neužsidaryti, bet ir nepersiimti jo ritmu. Tikiu, kad daugelis jaučiame jog šiandien nėra pilnai išnaudojami lobiai, kurie yra sukaupti per ilgus organizacijos gyvavimo metus. Tam reikia geresnio kartų dialogo, artimo peties jausmo bei bendro supratimo, kad Ateitininkų Federacija nėra sukurta tik tam, kad užpildytų jaunuolių popamokinės veiklos trūkumą. Mūsų organizacija yra kviečiama perduoti Vakarų civilizacijos turtus ir ugdyti ateities žmogų, kuris turi šaknis, kuris nėra našlaitis globaliame pasaulyje. Todėl gerai išugdytas ateitininkas yra pranašesnis už savo garbingos kilmės nežinantį šiuolaikinį barbarą. Ir šio pranašumo jis neišnaudoja vien asmeniniam džiaugsmui, o kreipia visą savo gyvenimą kito link. Tik tokiu būdu mūsų gretos plėsis ir stiprės, o Lietuva bus laisva ir klestės.


VYGANTAS MALINAUSKAS

Teisės moklsų daktaras, sendraugis ateitininkas

AF rinkimai (3)

Kodėl norite užimti šias pareigas?

Noriu pasitarnauti ateitininkijai. Kiekvienas ateitininkas pagal savo gebėjimus, galimybes bei patirtį turi stengtis prisidėti prie ateitininkijos bendrojo gėrio.

Pasidalinkite, ką Jums reiškia kvietimas „Ateikite kurti“.

Kūryba yra tai, kas mus padaro panašius į mūsų pačių Kūrėją pagal kurio paveikslą esame sukurti. Neįmanoma viso atnaujinti Kristuje neužsiimant kūryba. Todėl, jei ateitininkija rimtai žiūri į savo misiją ji turi būti ne tik religinis, visuomeninis, bet ir kūrybinis sąjūdis. Bet, kūryba nėra lygi kūrybai. Kūryba niekada nėra neutrali. Ji visuomet atspindi kokią nors dvasią. Savo kūryboje neturėtume pataikauti pasaulio dvasiai ar kurti „taip kaip visi“. Turime išmokti kurti tai per ką šiuolaikiniam žmogui atsivertų Būties grožis.

Kuris ateitininkų principas Jums yra artimiausias? Kodėl?

Ateitininkai tuo ir išsiskiria iš kitų katalikų, kad jie vadovaujasi ne vienu, dviem, bet visais penkiais principais. Todėl visi principai yra artimi. Bet, artimiausias principas yra tas, be kurio netektų prasmės tikslas visa atnaujinti Kristuje –katalikiškumas.

Kokią ateitininkijos viziją matote 4 metams?

Ateitininkijai reikalingas atsinaujinimas ir reforma tam, kad taptume tikru visuo+meniniu katalikų jaunimo sąjūdžiu kuriančiu šiuolaikinę krikščionišką Lietuvos kultūrą. Reforma pirmiausiai turi būti orientuota ne į organizacijos struktūrą, bet į veikimo bei jaunimo ugdymo būdus. Turime atrasti bei išvystyti šiuolaikinei situacijai adekvačias ateitininkiško ugdymo bei veikimo formas. Semdamiesi stiprybės iš savo dvasinių ir pasaulėžiūrinių šaknų per ketverius metus galime subrandinti vaisius – naują kartą ateitininkų, kurie būtų atsparūs šio pasaulio gundymams ir pajėgus kūrybiškai įgyvendinti ateitininkijos idealus ne tik asmeniniame, bet ir visuomenės gyvenime.

AF sekretoriato informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.