Informacija apie AF tarybos veiklą

2020-09-23

Share on Facebook0Share on Google+0
AF Facebook Postai (9)

2020 m. rugsėjo 15 d., kai Šiluvos atlaiduose buvo meldžiamasi už lietuvius visame pasaulyje, įvyko trečias AF tarybos posėdis. Jame patvirtinta paskutinioji AF tarybos narė iš išeivijos Irena Grigalionytė-Mueller, šiuo metu gyvenanti Vokietijoje, dirbanti Liuksemburge ir ten globojanti pal. Teofiliaus Matulionio ateitininkų kuopą. Posėdyje dėl techninių kliūčių negalėjo dalyvauti tik 1 tarybos narys iš 13, taip pat prisijungė generalinė sekretorė Lauryna Jodko. Pilnai suformuota taryba vienbalsiai pirmininku išrinko dr. Vygantą Malinauską, iki tol ėjusį laikinai einančio pirmininko pareigas. V. Malinauskas tikisi, kad šios kadencijos taryba dirbs kaip darnus choras, pats yra nusiteikęs įdomiems ir nepaprastiems metams.

Posėdyje AF pirmininkas Vytis Turonis pristatė valdybos paruoštą AF strategijos 2021-2024 metams projektą, kurį, kad jis įsigaliotų, turi patvirtinti taryba. Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė misijos, vizijos, tikslų ir uždavinių formuluotei. Taip pat išsakė savo pastabas. Daug pritarimo susilaukė pirmasis strateginis tikslas „Jėzus Kristus kiekvieno ateitininko ir organizacijos gyvenimo ir veiklos centre“. AF dvasios vadas arkiv. Gintaras Grušas pateikė savo žvilgsnį dėl šio tikslo išplėtimo, siūlydamas jo įgyvendinimui įtraukti daugiau teologinį išsilavinimą turinčių pasauliečių. Tikslintasi ir teikta pasiūlymų dėl antrojo strateginio tikslo „Stiprinti AF organizaciją“. Siūlyta rūpintis glaudesniu bendravimu tarp sąjungų, kad įžodžio tęstinumas būtų užtikrintas. Trečiasis strateginis tikslas „Ugdyti jaunimą pagal ateitininkiškus principus“ vienodai aktualus ir Lietuvoje, ir išeivijoje. „Vertingai įsilieti į visuomeninį diskursą“ taip pat buvo sutiktas palankiai, diskutuota dėl praktinių jo įgyvendinimo aspektų neapsiribojant krikščioniškos žiniasklaidos kanalais. Norėta ir daugiau laiko skirti strategijos aptarimui, tad taryba nutarė, kad svarbu, jog AF valdyba ne vėliau nei per tris mėnesius grįžtų prie AF strategijos išsamaus aptarimo ir tikslinimos, įtraukiant ir valdybos narius.

Kitas darbotvarkės klausimas – AF tarybos darbo reglamento kūrimas. Sklandžiam ir efektyviam darbui svarbu nusibrėžti, kaip optimaliai organizuoti tarybos veiklą. Nutarta, kad AF tarybos pirmininkas paruoš projektą, nariai pateiks savo pastabas ir kito posėdžio metu bus patvirtintas šis dokumentas. Paskutinis posėdžio klausimas – tarybos darbų programa. Nutarta, kad kiekvienas tarybos narys iki kito posėdžio pasirinks dvi veiklos sritis, kurias su kolega/-omis koordinuotų, suskirstytų veiklą etapais, nurodytų laiko terminus ir inicijuotų tų veiklų sklandų vykdymą.

Kitas posėdis numatytas nuotoliniu būdu, 2020 m. spalio 23 d.

AF tarybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.