Ateitininkų metais – jubiliejinis Kongresas 2020 m. vasarą

2019-07-29

Share on Facebook0Share on Google+0

Lietuvos Respublikos Seimui nutarus 2020 metus paskelbti Ateitininkų metais, Ateitininkų federacijos taryba šaukia AF kongresą kitų metų liepos 31 – rugpjūčio 2 dienomis Vilniuje. Iškilmingame organizacijos suvažiavime bus laukiami ateitininkai iš visos Lietuvos bei užsienio valstybių.

„Tikiu, kad jubiliejinis kongresas ne tik atnaujins mūsų ištikimybę krikščioniškiesiems idealams bei sutelks diskusijoms apie Lietuvos ateitį, tačiau ir sudarys progą plačiai paskleisti žinią apie daugybę šaunių darbų, kuriuos ugdydami jaunimą atlieka ateitininkai“, – sako Ateitininkų federacijos tarybos pirmininkas Martynas Pilkis

Septynioliktasis Ateitininkų federacijos kongresas pažymės 110 metų organizacijos įkūrimo sukaktį bei ženklins 30 metų nuo veiklos atkūrimo Lietuvoje (sovietinės okupacijos metais veikla nenutrūkstamai vyko Jungtinėse Amerikos Valstijose bei kitose šalyse). Ateitininkų federacija, 1910 m. prasidėjusi nuo būrelio jaunuolių, siekusių būti sąmoningais katalikais ir lietuviais patriotais, šiandien yra seniausia bei viena didžiausių jaunimo organizacijų Lietuvoje.

Ateitininkai ugdo tautišką ir katalikišką jaunimą, pasiruošusį aktyviai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą. Organizacijos nariai vadovaujasi penkiais principais: katalikiškumu, šeimyniškumu, visuomeniškumu, inteligentiškumu bei tautiškumu. Ateitininkai buvo tokios iškilios asmenybės kaip Juozas Lukša Daumantas, Mykolas Krupavičius, Vladas Jurgutis, Antanas Maceina, Stefanija Ladigienė, Pranas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis ir daugelis kitų.

 

AF informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.