Ateitininkai universitete: korporacija „Gaja“

2020-06-18

Share on Facebook0Share on Google+0
gaja2

Studijų pradžia – staigus pokytis, skatinantis jauno žmogaus savarankiškumą ir paieškas. Dažnam šis naujas etapas siejasi su kraustymusi į didmiestį, naujų draugų ir pomėgių paieška, kartu tai tampa pagundų kupinu iššūkiu išlaikyti savo identitetą ir vertybes.

Išlaikyti savo, kaip kataliko, identitetą akademinėje aplinkoje taip pat nėra lengva, todėl džiaugiamės kiekvienu ateitininkišku studentų vienetu, padedančiu ugdyti jauną kataliką ir padėti jam tobulėti asmeninėje bei profesinėje plotmėje. Šįkart kviečiame susipažinti su medicinos studentų korporacija „Gaja“, veikiančia Vilniuje ir Kaune.

Beveik šimtmetį vykdoma veikla, okupacijos iššūkiai, atsikūrimas ir plėtra

 

Gydytojai katalikai ateitininkai 1928 m. gegužės 3 dieną Kaune (Vilnius tuo laiku buvo okupuotas Lenkijos) įsteigė medicinos studentų korporaciją „Gaja“. Ji faktiškai veikė jau nuo 1925 metų kaip medikų sekcija tarp kitų 14-os ateitininkų draugijos sekcijų. Ateitininkai siekė suburti lietuvišką, naują, aiškios religinės pasaulėžiūros studentų organizaciją, kuri nuslopintų atkeliavusią iš Rusijos universitetų materialistinę-ateistinę dvasią, paskatintų formuoti lietuvio gydytojo kataliko tipą. Korporacijos narių skaičius kasmet augo ir 1939 metais jau siekė apie 160. Korporacija, išugdžiusi daug gydytojų katalikų, sėkmingai veikė iki 1940-ųjų – Lietuvos okupacijos. Vakaruose (iš pradžių Vokietijoje, o vėliau JAV) „Gajos“ korporacija išliko gyva visą okupacijos metą ir veikia iki šiandienos. Veiklių medikų ateitininkų ir prof. habil. med. dr. Leono Laimučio Mačiūno iniciatyva 2005 m. gruodžio 16 dieną Kaune įvyko steigiamasis „Gajos“ korporacijos susirinkimas, o  2006 m. kovo 21 dieną Kauno medicinos universiteto klinikų koplyčioje – krikštynos. Taip Korp!Gaja vėl atsikūrė Lietuvoje bei apėmė ir Vilniaus kraštą, kuris šįkart jau priklausė Lietuvos valstybei.

Šiandieninė korporacija vienija studentus medikus ir kitų sveikatos mokslų sričių studentus Kauno medicinos universitete (dabartiniame LSMU). Studentas, kuris nusprendžia, jog nori prisidėti prie korporacijos veiklos, gali kreiptis į bet kurį iš korporantų arba vienu iš kontaktų (korp.gaja@gmail.com). Jeigu nuspręs, jog nori tapti tikru korporacijos nariu, pirmininkas suteiks jam Junjoro statusą (dar kitaip tariant – kandidato), o po metų narys gali duoti Korp! Gajos įžodį (jeigu nėra davęs ateitininko įžodžio, tai ir jį) ir tapti senjoru (tikruoju, visateisiu korporacijos nariu, kuris gali nešioti visą korporacijos atributiką). Senjorai, baigę universitetą, tampa filisteriais – tai paskutinis korporanto etapas.

Korporacija siekia ugdyti kataliką inteligentą mediką, kuris būtų visapusiškai pasiruošęs atliepti savo pašaukimą. Universitete organizuojamos paskaitos – diskusijos su įvairių sričių medicinos darbuotojais, dėstytojais, įdomiais kviestiniai  svečiais – savo srities žinovais – taip pat studentai kviečiami į filosofinių tekstų „Suopročio“ skaitymus, organizuojamos sporto iniciatyvos – žygiai, bendruomeniškumą puoselėjantys adventinius kepinių vakarai, lankomi sunkiai sergantys ligoniai, aktyviai dalyvaujama kitų korporacijų šventėse taip plečiant ryšius ir kuriant draugystes.

Vilniuje dėl istorinių aplinkybių korp! Gaja neturi įleidusi tvirtų šaknų, tačiau susiburiantis vis didesnis medicinos studentų skaičius teikia vilčių, kad dabar yra tas laikas, kuomet galime atkurti tvirtą organizaciją. Tam reikia darbo ir palaikymo. Šiuo metu Vilniuje į susitikimus kviečiami visi katalikai medikai, odontologai, biologai ir kitų gamtos mokslų atstovai, svarbiausiu uždaviniu išlieka tikslas kurti bendruomenę, kurioje žmonės galėtų kalbėtis vieni su kitais bendromis temomis, jausti palaikymą. Organizuojami susitikimai, diskusijos, studentų vakarienės ir filmų peržiūros.

Didžiausias iššūkis Vilniuje yra silpnoka korporacijos tradicija ir pozicija. Labai trūksta palaikymo iš vyresnių medikų – dėstytojų, vyresnių medicinos srities darbuotojų, kurie galėtų padėti korporacijai augti. Taip pat ir studentai katalikai išsibarstę po kitas veiklas ir juos gana sunku pakviesti į korporacijos veiklą, ypač jeigu prašoma ilgesnio įsipareigojimo. Tikimės, kad studentai ateitininkai tapę medikais ir dėstytojais padės tvirčiau žengti Vilniuje.

Pasirinkimų kryžkelė – iššūkis jaunajam medikui

 

Vienas didžiausių iššūkių – šiuolaikinių jaunų žmonių persisotinimas visokiomis galimybėmis ir veiklomis. Tai ypač būdinga medicinos studentams, kurie turi labai mažai laisvo laiko ir labai daug pasiūlymų, kaip jį praleisti. Taip pat didelis iššūkis jaunimo abejingumas pasaulėžiūriniams dalykams, tarp jų ir religijai, filosofijai, bioetikai. Šiais laikais nėra madinga sąmoningai formuoti pasaulėžiūrą, gilintis į filosofinus klausimas, nėra mandinga ir būti tikinčiu žmogumi. Tarp studijuojančių mediciną ir kitus gamtos pažinimu pagrįstus mokslus plačiai paplitęs mitas, jog filosofija bei religija yra nenaudingos ir neįdomios, taip pat dažnai manoma, jog tai prieštarauja mokslui ir išsilavinęs, naujausiais įrodymais savo profesinę veiklą grindžiantis specialistas negali švaistyti laiko „filosofiniams svaičiojimams“, o juo labiau negali būti tikintis. Dėl šių priežasčių gana sunku pritraukti naujų narių, ypač tokių, kurie norėtų ne tik epizodiškai kartu praleisti laiką, bet rimtai įsipareigoti. Vis dėl to, kasmet korporacijos gretas papildo bent keli tikrieji nariai. Visi, bent epizodiškai prisijungę, gali patvirtinti, kad visuomeniškumas papildo studentų profesinį visapusiškumą, o pasaulėžiūrinis rūpestis, tikėjimo gilinimas, aktyvus krikščioniškų vertybių gynimas bei bioetikos klausimų analizavimas yra tiek pat svarbūs, kaip ir profesinės kompetencijos ugdymas. Tik taip galima būti visapusišku žmogumi bei tikrai geru gydytoju.

Religija – trukdis medicinos darbuotojui

 

Išlaikyti katalikišką pasaulėžiūrą tiek studijų, tiek profesinėje veikloje yra nemažas iššūkis. Dažnai tenka susidurti su katalikiško, už gyvybę kovojančio požiūrio kvestionavimu, tikėjimo bei mokslo priešinimu. Korporantai stengiasi išlaikyti katalikišką poziciją – organizuoja paskaitas gyvybės puoselėjimo temomis, prisidedame prie visuomeninių kreipimųsi bei kuria ryšius su kitais universiteto vienetais.

Kaune veikiantys korporantai pastaraisiais metais pradėjo bendradarbiauti su Slaugos fakulteto administracija, vystė tęstinę iniciatyvą apie paliatyvią pagalbą, organizavo paskaitą bei paliatyvios pagalbos dieną – kvietė universiteto bendruomenę stebėti dokumentinį spektaklį apie hospisą „Charonas“. Taip pat jau daugybę metų bendradarbiauja su LSMU akademine sielovada, kapelionu. Gajos veiklas universitete aprašo ir universiteto naujienlaikraščiuose.

Vilniuje studijuojantiems studentams iššūkių kelia ir bendra atmosfera fakultete: studijuojant mediciną, dauguma mokslo faktus ir naujausius pasiekimus vertina labiau už tikėjimą. Mokslas pagelbsti tik dalyje klinikinių sprendimų, o daugelis iššūkių kyla moralinėse dilemose. Jei nėra katalikiško požiūrio, tai sprendimus padiktuoja laikmečio dvasia, kuri šiuo metu nėra palanki moraliniu požiūriu. Neseniai aktyvesnę veiklą Vilniuje pradėję studentai siekia sukurti strategiją, reprezentuojančią korporaciją universitetiniu lygiu; tuomet bus galima tikslingai vystyti korporacijos, kaip vieneto, plėtrą universitete.

Tradicijos vedančios į ateitį

 

Vilniuje bei Kaune veikiantys, korporacijos vienijami medicinos studentai ateitininkai savo veiklą glaudžiai sieja su ateitininkais – dalyvauja SAS’o organizuojamose veiklose; brangina ir puoselėja ateitininkų principus tiek asmeninėje, tiek profesinėje veikloje.

Kaune veikiantys korporantai džiaugiasi LSMU universitete galėdami atstovauti katalikiškas vertybes. Įvairiomis korporacijos iniciatyvomis jie nuolat prisideda prie ugdymosi ir bendruomeniškumo galimybių pasiūlos universitete. Savo veiklą grįsdami ateitininkiškais principais – palaiko, stiprina ir kuria vieną iš seniausių ateitininkių korporacijų.

Nepastebėtomis nelieka ir pastangos atstovauti bioetikos vertybėms bei universiteto ir plačiajai visuomenei organizuoti paskaitas rūpimomis sveikatos temomis. Korporacijoje visada užtektinai organizacinio, vykdomojo užimtumo, tad kartais korporacijos nariams būna sunku tiesiogiai prisidėti prie ateitininkų iniciatyvų, tačiau tai atperka aktyvi veikla akademinėje aplinkoje, studentams atveriamas langas į katalikišką bendruomenę.

Ateitininkiškos korporacijos ir klubai, veikiantys universitetuose, siekia padėti tobulėti profesiniame kelyje, nenuklystant nuo katalikiškų vertybių. Vertybiniai klausimai dažnai sukelia nemažai diskusijų ir vidinių dvejonių, todėl skatiname studentus burtis į katalikiškas bendruomenes, diskutuoti ir kitais būdais lavinti savo kritinį mąstymą ir tapti visapusiškais savo srities profesionalais. 

Jei studijuojate sveikatos srities studijas, prie korporacijų veiklos galite prisijungti parašę žinutę socialiniame tinkle Facebook: korporantai Vilniuje ar Kaune

Jei studijuojate kitos krypties studijas, tačiau norėtumėte inicijuoti ateitininkiškos korporacijos ar klubo steigimą, SAS valdyba siūlo savo pagalbą ir palaikymą. Susisiekime el. paštu sas.ateitis@gmail.com

Studentų ateitininkų sąjungos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.