AF tarybos veiklos pranešimas

2020-09-04

Share on Facebook0Share on Google+0
www.ridasdamkevicius.com 2020AF suvaziavimas fb-size-738F1__4802

2020 m. rugpjūčio 10 d. vyko pirmas naujos kadencijos Ateitininkų federacijos tarybos posėdis. Jame pranešimą apie nuveiktus ir reikalingus nuveikti ateityje darbus pristatė praėjusios kadencijos AF tarybos pirmininkas Martynas Pilkis. Naujas AF pirmininkas Vytis Turonis dalinosi apie tai, kokia pagalba bus reikalinga įgyvendinant artimiausius darbus ateitininkijoje. Posėdyje dalyvavo visi naujai suvažiavime išrinkti AF tarybos nariai ir pagal įstatus tarybai priklausantys AF Dvasios vadas, praėjusios kadencijos ir naujos kadencijos AF pirmininkai. Laikinuoju AF tarybos pirmininku, kol laukiama užsienyje veikiančių ateitininkų organizacijų deleguotų atstovų, išrinktas Vygantas Malinauskas.

2020 m. rugpjūčio 27 d. vyko antras AF tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo visi AF tarbos nariai iš Lietuvos ir naujai Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos deleguoti bei prie AF tarybos prisijungę Daina Čyvienė, Darius Polikaitis ir Vytas Sužiedėlis. ŠAAT taryba taip pat delegavo Algirdą Lukoševičių. Dar laukiama paskutinio AF tarybos nario iš Europoje veikiančių ateitininkų gretų. Posėdžio metu buvo diskutuojama, kurie darbai būtų svarbiausi šioje AF tarybos kadencijoje. Kaip vieni iš reikalingiausių buvo išskirti ateitininkų ugdymo programos gairių kūrimas, santykio tarp Lietuvos ir išeivijos ateitininkų nustatymas, įstatų pataisų ir kitų dokumentų paruošimas. Martynas Darškus tarybos nariams apžvelgė apie atsikūrusioje ateitininkijoje puoselėtas ugdymo tradicijas ir naudotus metodus. Taip pat ieškota atsakymo į AF pirmininko užduotą klausimą dėl organizacijos pobūdžio, jis reikalingas dėl organizacijos finansavimo. Svarstyta, ar Ateitininkų federacija yra jaunimo organizacija, ar jaunimo ugdymo organizacija. Šis klausimas reikalingas detalesnio aptarimo, tačiau ateitininkijai, pasak AF tarybos, būdingi abu aspektai. Kitas posėdis numatytas rugsėjo 15 d.

AF tarybos informacija

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.