Kaip išugdyti ateitininką?

2023-05-25

Share on Facebook0Share on Google+0

Ateitininkija nuo pat pradžių siekė vienyti ir ugdyti jaunus ateities lyderius katalikiškoje dvasioje. Nors laikai ir keičiasi, tačiau siekis lieka toks pat. Jis atsispindi ir ateitininkų šūkyje: „Visa atnaujinti Kristuje!“ Tam, kad būtų galima atnaujinti visa, reikia Kristuje atsinaujinti ir patiems. Ta proga Kaune, Ateitininkų rūmuose gegužės 20 d. vyko forumas, kvietęs kartu brėžti gaires ateities lyderių ugdymui.

Dalijamės įžvalgomis iš AF tarybos pirmininko Vyganto Malinausko, AF pirmininko Vyčio Turonio ir Šiaurės Amerikos ateitininkų pirmininko Dariaus Polikaičio kalbų.

Vygantas Malinauskas:

Tam, kad galėtume paruošti tinkamą ateitininkų ugdymo koncepciją, svarbu omenyje turėti prielaidas, kuriomis vadovaujamės. Kol apie jas nekalbame, tol veikiame tik paviršiuje. Vienas didžiausių mums kylančių iššūkių: paruošti tinkamą koncepciją ir metodą, kurie leistų ateitininkų ideologijai ir Evangelijos žiniai prasiskverbti į žmonių vidų. Imanuelis Kantas pasiūlė tris klausimus, kurie, jo manymu, apima visa, kas rūpi žmogaus protui: „ką aš galiu žinoti?“; „ką aš privalau daryti?“; „kuo aš galiu viltis?“ Galvodami apie ateitininkų ugdymą, prieš akis turime laikyti visus tris, tačiau svarbiausia klausti: „kokia yra mūsų viltis?“ Tai svarbu, nes viltis reikalinga motyvacijai. Ji turi būti konkreti ir artikuliuota. Svarbiausias Šventajame Rašte minimas organas yra širdis, kuri suprantama ne kaip fizinė kūno dalis, bet kaip ta vieta žmoguje, kuri atvira Dievui, būčiai, gėriui ir grožiui. Krikščionys labiausiai bijojo sklerokardijos, t. y. širdies kietumo ligos, tokios būklės, kai žmogui nustoja rūpėti tai, kas rūpi Dievui. Todėl turime du uždavinius: artikuliuoti mūsų turimą viltį ir išvengti sklerokardijos.

Vytis Turonis:

Kokio ateitinininkų ugdymo reikia? Tokio paties, kaip ir daugiau nei prieš 100 metų, t. y. paremto meile ir tiesa. Meilė ir tiesa skleidžiasi santykyje, o vienas pagrindinių šiuolaikinių trukdžių – mobilieji įrenginiai, kurie ne tik tėra bendrystės šešėlis, bet ir skatina priklausomybę. Kovoti su priklausomybe ir statydinti santykį vienkartinių patirčių neužtenka. Būtina iš(si)ugdyti krikščionišką ir socialų gyvenimo būdą, o tam reikia nuolatinio gyvenimo bendruomenėje ir jos palaikymo. Todėl turime sudaryti galimybes jaunuoliams ne tik kartu būti vienoje vietoje, bet ir patirti santykių gilumo grožį. Turime išmokti Šventosios Dvasios malone ir jėga, kuri yra mūsų Globėja, skelbti Evangeliją ir ja gyventi. Siekiame, kad kiekviename ateitininke reikštųsi drąsos dorybė, kuri remiasi Jėzaus žodžiais: „Nebijok, mažoji kaimene, aš nugalėjau pasaulį!“ Linkiu, kad niekada neišleistume iš akių to fakto, kad kiekvienas ateitininkas yra kovotojas, pašauktas grumtis ne su kūnu ir krauju, bet tik įsišaknijęs Kristaus pergalėje“.

Darius Polikaitis:

Ateitininkai išeivijoje siekė (ir siekia) išugdyti sąmoningą krikščionį kataliką. Taip pat, tokį asmenį, kuris myli Lietuvą, vertina jos kalbą, kultūrą, istoriją bei aktyviai dalyvauja lietuviškoje bendruomenėje. Nuolat pabrėžiamas ir inteligentiškumas – aukštojo mokslo, išsilavinimo svarba. Ateitininkams visada buvo svarbu išugdyti visapusiškas asmenybes. Daug dėmesio skirta vertybių ir krikščioniškos pasaulėžiūros puoselėjimui, o taip pat ir tapatybės statydinimui. Dar vienas svarbus ateitininkiško ugdymo elementas Šiaurės Amerikoje – vadovavimo patirtis. Jaunimas buvo (ir yra) skatinamas vadovauti visuose organizacijos sluoksniuose, įgyvendinant Žiemos kursų įskiepytą šūkį „kilti ir kelti“, t. y. nuolat siekti būti geresniam, tobulesniam, bet ne savo, o kitų naudai.

Tiesa, pastaruoju metu susiduriame su lietuvių kalbos mokėjimo ir vartojimo problemomis, ugdymo tęstinumo ir reguliarumo stoka. Negana to, jaunimas stokoja katalikiškos sąmonės, o kai kurie turi išankstinį nusistatymą prieš tikėjimą ir Bažnyčią. Todėl turime klausti, kaip į šiuos iššūkius atsilliepti? Svarbiausia, privalome iš naujo suprasti, kad pagrindinė ateitininkijos išeivijoje misija yra rodyti Kristų. Ne tik mūsų pačių tarpe, bet ir platesnėje lietuvių bendruomenėje. Juk nėra kitos išeivijos organizacijos kuri imtųsi šio darbo, o šių dienų pasaulis trokšta Kristaus meilės. Jeigu pasišvęsime šiai misijai, tada didelė dalis ugdymo iššūkių išsispręs savaime.

Ateitininkų federacijos nariai pranešimų ir kitus renginio vaizdo įrašus gali rasti ateitininkų vidiniame tinkle MANO ATEITIS, skiltyje AF renginių įrašai -> AF Nacionalinių renginių įrašai -> UGDYMO FORUMAS 2023.

Jei esate ateitininkas(-ė), bet prie tinklo dar neprisijungėte, kviečiame nedvejoti ir tai padaryti!

#ateitis #ateitininkai #AteikiteKurti

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.