EN

Himnas ir įžodis

ATEITININKŲ ŠŪKIS

Visa atnaujinti Kristuje

 

Ateitininkų Himnas

Kas gi ten aukso spindulius beria,
Ko taip nušvito rytai ateities?
Širdys it rasą gaivininčią geria,
Sieloj tvirtybė ir galia vilties.

Lietuvą Dievas apveizdi ir gina,
Amžiais suvargusios jos neapleis;
Ateičiai dvasios galiūnus gamina,
Vesdamas juos stebuklingais keliais.

Tilkit nutilkit, kurie prieš dievybę
Bandėt kovoti viešai ar slaptai
Mūsų idėjos: tikybos brangybė,
Mokslas, dorumas, tautos reikalai.

Ateitį regim tėvynės laimingą,
Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos.
Stokime drąsiai į kovą garbingą,
Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos!

Credo

Išpažįstame Tave, didysis mūsų Atnaujintojau,
Kristau, Žmogau – Dieve!
Visa tebūna perkeista Tavyje ir per Tave!
Nes kas padės mums ir mūsų draugams,
Jei kiti gyvens be Tavo šviesos, be Tavo teisingumo ir meilės.
Kaip upė teka mūsų džiaugsmas,
Su visais kartojant:
Visa, o visa atnaujinti Tavyje!
Mūsų širdys virpa, pagalvojus apie Tavo karalystę žemėje.
Mūsų valia nerimsta, –
Veržiasi aukoti Tau, kas šventa mūsų jaunystėj
Tau gyventi ir Tau gyvenimą palenkti.

Kas girdi mūsų balsą  ir kas lydi mūsų žingsnius,
Težino: Ateitis turi būti visa su Tavim,
Nes be tavęs nėra ateities, mūsų Kristau,
Mūsų Broli, mūsų Valdove! Amen.

Įžodis

Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadu sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti (jaunojo ateitininko / moksleivio ateitininko / studento ateitininko / sendraugio ) pareigas. Kristau, padėk man ištęsėti.

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.