EN

ATEITININKŲ DEKLARACIJA DĖL TIKĖJIMO NUOSTATŲ

ATEITININKŲ DEKLARACIJOS DĖL TIKĖJIMO NUOSTATŲ PAAIŠKINIMAS

Deklaracijos poreikis organizacijoje

Ateitininkijos pagrindas yra Katalikų tikėjimas. Tik besąlygiškai priimdama visa, ką autoritetingai skelbia ir moko Kristaus įsteigta Katalikų Bažnyčia, ateitininkija gali vykdyti savo pašaukimą ir misiją –Visa atnaujinti Kristuje. Būti ateitininku reiškia ne tik žinoti, ko moko Bažnyčia, bet ir tuo tikėti, tuo vadovautis savo gyvenime ir būti pasirengusiam tai viešai išpažinti.

Ateitininkų deklaracija dėl tikėjimo nuostatų – tai dokumentas, kuriame trumpai išdėstytos pagrindinės Katalikų Bažnyčios mokymo tikėjimo ir moralės klausimais nuostatos, įpareigojančios kiekvieną ateitininką ir visą ateitininkų organizaciją. Šiuo dokumentu nesukuriama naujų pareigų; jame tik sukonkretintos tikėjimo tiesos, kurių įsipareigoja laikytis ateitininkas, duodamas ateitininko įžodį.

Šios deklaracijos poreikį lėmė tai, kad šiuolaikiniame vis labiau dechristianizuojamame pasaulyje kai kurie katalikai priima ne visą  Bažnyčios mokymą. Deja, ir ateitininkijoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai davę įžodį ateitininkai vėliau žodžiu ar veiksmu išreiškia nepritarimą kai kurioms Bažnyčios mokymo tiesoms ir sudaro kitiems nariams klaidingą įspūdį, kad iš ateitininkų katalikiškumas nereikalauja pritarti viskam, ko moko Bažnyčia. Taip organizacijoje sukuriama atmosfera, kurioje vadovai  ir nariai ima vengti „nepatogių“ klausimų, temų ir veiklos, o tai silpnina ateitininkų ugdymo ir veikimo veiksmingumą ir kelia grėsmę organizacijos tapatybės išsaugojimui. Deklaracija siekiama organizacijos nariams priminti, kad buvimas ateitininku, pasiryžusiu Visa atnaujinti Kristuje, yra nesuderinamas su tikėjimo tiesų neigimu žodžiu, veiksmu ar savo gyvenimu.

Deklaracijos paskirtis

Ateitininkų deklaracija dėl tikėjimo nuostatų skirta padėti kandidatui suvokti savo apsisprendimą tapti ateitininku; ji taip pat tarnauja kaip gairės ateitininkų vadovams.

- Rengimasis duoti įžodį

Pasirengimo duoti įžodį tikslas – padėti kandidatui sąmoningai apsispręsti tapti ateitininku ir išsiugdyti kompetencijas, reikalingas prisiimtoms ateitininko pareigoms vykdyti. Tarp šių pareigų – apaštalavimas ir pasirengimas ginti tikėjimo ir moralines tiesas. Rengdamasis duoti įžodį kandidatas turi ne tik išsiaiškinti deklaracijoje minimas tiesas ir priežastis jomis vadovautis, bet ir įgyti gebėjimą apie šias tiesas kalbėtis savo aplinkoje su tais, kurie jomis abejoja ar nusiteikę skeptiškai.

Ateitininkų vadovai, padedantys kandidatui pasirengti duoti įžodį, turi stengtis pateikti geriausius įmanomus paaiškinimus, kurie padėtų jam apsispręsti vadovautis deklaracijoje nurodytomis Bažnyčios mokymo tiesomis. Šie paaiškinimai taip pat gali būti įžodžio egzamino dalimi. JAS ir MAS kandidatai su deklaracijos tekstu supažindinami tiek, kiek jie pajėgūs įsisavinti deklaracijoje išdėstytas tiesas.

- Įžodžio egzaminas

Tikėjimas deklaracijoje nurodytomis tiesoms yra būtina sąlyga duoti įžodį. SAS arba ASS kandidatas įžodžio egzamino metu deklaraciją perskaito komisijos akivaizdoje. Garsiai perskaityta deklaracija yra kandidato patvirtinimas, jog jis žino, kokio Bažnyčios mokymo įsipareigoja laikytis duodamas įžodį ir už kokių nuostatų laikymąsi sąmoningai bei laisvai prisiima atsakomybę. Nereikalaujama, kad deklaraciją egzamino metu perskaitytų JAS ir MAS kandidatai.
- Gairės kuopų globėjams ir ateitininkų renginių vadovams

JAS ir MAS kuopų globėjai ir ateitininkų stovyklų ir kitų renginių vadovai turi susipažinti su deklaracijos tekstu ir įsipareigoti jam neprieštarauti savo žodžiais ar veiksmais. JAS ir MAS kuopų globėjai deklaracijos tekstu naudojasi kaip gairėmis organizuodami kuopos veiklą.
Garbė Kristui!

-Ateitininkų federacijos taryba, 2022

Susisiek

Ateitininkų federacija
Įmonės kodas: 191956728,
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
https://www.ateitis.lt

Korespondencijos adresas
Aušros Vartų g. 12-115,
LT-01303 Vilnius
AF sekretoriato priėmimo valandos
I,III,V – 14-17 val.
II,IV – 14-18 val.