Kadencijos atspindžiai – dalinasi AF pirmininkas

2019-02-11

Share on Facebook0Share on Google+0
juknys3

Mieli Ateitininkai,

Berods taip neseniai praėjusių metų pavasario saulė tirpdė mūsų gatvių ir širdžių sniegą ir kvietė į mūsų federacijos suvažiavimą, kuriame išsirinkome naujus organizacijos atstovus sąjungose, kraštuose, valdyboje, taryboje. Štai už kelių savaičių į mūsų duris pasibels jau šių metų pavasaris. Šiuo momentu norėčiau su Jumis trumpai pasidalinti pagrindiniais darbais, rūpesčiais, planais, kuriais federacija kvėpavo per šį laiką ir į kur kreipia savo žvilgsnį toliau.

Praėjusią vasarą papuošė įvykęs sąskrydis, kur turėjome progą aptarti įvairius organizacijai rūpimus klausimus, apdovanoti mūsų iškiliausius, išradingiausius, išmintingiausius ateitininkus. Taip pat džiaugiuosi buvusia galimybe praėjusią vasarą aplankyti JAV ateitininkus sendraugių stovykloje Dainavoje, kur turėjau progą artimiau susipažinti su JAV ateitininkų bendruomene, sustiprinti mūsų bendradarbiavimą abiejuose Atlanto pusėse aptariant aktualius klausimus. Rudenį, žinoma, mus be galo nudžiugino taip ilgai lauktas Šventojo Tėvo vizitas Lietuvoje. Džiaugiuosi, kad prie šio vizito savo savanoryste prisidėjo daug ateitininkų. Rudenio spalvos neapsiėjo ir be federacijos globėjų kursų, kurie buvo svarbi galimybė mūsų organizacijos kas dienos svarbiausiems „varikliams”, t.y. kuopų globėjams, pasidalinti savo patirtimi, rūpesčiais, pasisemti naujų idėjų iš kolegų ir paskaitininkų.

Šioje kadencijoje jau įvyko 6 federacijos valdybos posėdžiai. Savo darbą valdyboje nusprendėme struktūrizuoti aplink 2 pagrindinius prioritetus: priemonės organizacijos stiprinimui ir lyderystės ugdymui. Džiugu, kad tam tikri darbai šiomis kryptimis jau pajudėjo, tokie kaip moksleivių ugdymo modelio kūrimas bei JAS valdybos branduolio atsiradimas, kuris dirba tam, kad Berčiūnų stovykla galėtų toliau gyvuoti. Kiti valdyboje svarstyti klausimai apėmė pvz. duomenų apsaugos taisyklių tvirtinimą, pagalbą vykdant naujo „Bitutės” vyriausiojo redaktoriaus paieškas (džiugu, kad šias pareigas perėmė studentė ateitininkė Karolina Sadauskaitė), ryšio su skautais ir šauliais atnaujinimą (tikėtina, kad šiais „Šaulių” metais matysime ne vieną su krašto apsaugą susijusį akcentą mūsų renginiuose) ir kt.

Džiaugiuosi ir produktyviu bei aktyviu Tarybos, kuri apima tiek Lietuvos, tiek išeivijos atstovus, darbu. Šiuo metu Taryboje jau baigti svarstyti baziniai pasiūlymai AF įstatų galimiems pakeitimams, su kuriais greitai, bus supažindinta ir federacijos bendruomenė. Taryboje taip pat svarstėme ne vieną „karštą” viešosios politikos klausimą, susijusį su Lietuvos istorinės atminties traktavimo, tos pačios lyties santuokomis, vaikų teisių apsauga.  Džiaugiuosi savanoriais, kurie padėjo atstovauti AF forumuose šeimos klausimais, LiJot asamblėjoje, tarptautinės organizacijos FimCap susitikime. Šiuo metu rengiamos gairės dėl AF bendros pozicijos rengimo ir koordinavimo, kurios tikiuosi padės mums efektyviau ir aktyviau dalyvauti visuomenei aktualių klausimų svarstymuose.

Be aukščiau paminėtų strateginių klausimų, žinoma, džiaugiuosi ir didžiuojuosi įvykusiais ir vykstančiais mūsų tradiciniais renginiais, kurie užtikrina mūsų organizacijos „stuburą”, kaip JAS Berčiūnų stovykla, MAS, SAS akademijos, vadovų kursai, ateitininkų savaitgaliai ir dar daugybė kitų renginių ir iniciatyvų visuose kraštuose nuo Telšių iki Kauno, Panevėžio ir Vilniaus. Didžiausi darbai kartais atliekami nuolankiai ir tyliai, mūsų širdžių „slaptoje” – kaip vieną tokių išskirčiau koplytėlės įrengimą Berčiūnų stovyklavietėje – ačiū Jums geradariai.

Viso šito nebūtų be Jūsų indėlio, kiekvienas ateitininke. Nuoširdžiai dėkoju už  Jūsų laiką, paramą tiek narystės mokesčiu tiek prisidedant 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio ir kitomis formomis.

Dėkoju ir mūsų sekretoriatui, kuris nenuilstamai dirba, kad federacijos šimtai veiklos gijų darniai gultų į vieną audinį.

Kviečiu visus mūsų organizacijos aktualijas aptarti š.m. balandžio 6-7 d. AF atstovų konferencijoje Kaišiadoryse. Iki greito susitikimo!

Palaimintasis Teofiliau Matulioni, melski už mus!

Justinas Juknys
AF pirmininkas
2019-02-10

Susisiek

Ateitininkų federacija
Laisvės al. 13,
LT-44238 Kaunas

af@ateitis.lt
Tel.: +370 699 28 557
http://www.ateitis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191956728